Słownik

Ichtiofauna -zespół ryb zamieszkujących dane środowisko np. rzekę lub jezioro.

Kamieńce - materiał okruchowy (o frakcji żwirowej i kamienistej) zdeponowany  w korycie rzeki w miejscach gdzie następuje zmniejszenie zdolności transportowych rzeki

Korytarz ekologiczny - system siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt pomiędzy którymi mimo istnienia pewnych barier antropogenicznych dochodzi do bezpiecznej migracji organizmów.

Lasy łęgowe - zespół leśny występujący nad brzegami rzek i potoków w zasięgu wód powodziowych. Charakterystyczne gatunki łęgowe to olsza, topola, wierzba, wiąz.

Naturalny reżim hydrologiczny - charakterystyczny przebieg stanów wód w którym cyklicznie dochodzi
do zalewania przyrzecznych terenów zalewowych. Jest to jeden z warunków istnienia lasów łęgowych.

Reintrodukcja - ponowne zasiedlenie obszaru gatunkami rodzimymi które aktualnie na nim nie występują.

Renaturazacja - proces przywrócenia środowisku stanu jak najbliżej zbliżonego do naturalnego, przed wprowadzeniem do niego zmian.

Restytucja - poprawa stanu gatunku lub populacji zagrożonej wyginięciem. Polega na otoczeniu ich opieką
i wzmacnianiu lokalnej populacji poprzez hodowlę i reintrodukcję.

Ryby dwuśrodowiskowe - ryby które przemieszczają się w trakcie życia z wód słodkich do słonych lub
na odwrót w celu odbycia tarła np. łosoś.

Zabudowa hydrotechniczna - antropogeniczna zabudowa rzek np. progi przeciwrumowiskowe, zapory wodne, narzuty kamienno siatkowe.

Zlewnia - obszar w którego wszystkie wody spływają do jednej rzeki.