Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej i stworzenie warunków do jego funkcjonowania.

Stabilizacja biegu rzek zabudową regulacyjną jest kosztowna i wywołuje niekorzystne skutki morfologiczne (obniżanie się dna rzek), hydrologiczne (zmniejszenie retencjonowania wód powodziowych w dolinie i przyspieszenie ich odpływu, skutkujące wzrostem kulminacji fal powodziowych w niższym biegu rzeki) i ekologiczne (zmniejszenie różnorodności siedlisk i biocenoz rzecznych i nadrzecznych). Jednym z celów projektu jest wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej, czyli wytypowanie fragmentów w dolinie rzeki o słabym zagospodarowaniu terenów nadrzecznych, w których dopuści się do swobodnej migracji koryta rzeki w obszarze zalewowym. Po wstępnej analizie uwarunkowań przyrodniczych i wizji terenowej wytypowano dwa odcinki, które zostaną szczegółowo zbadane pod kątem możliwości utworzenia w nich korytarza swobodnej migracji rzeki:

  • odcinek Izby-Florynka w obrębie Beskidu Niskiego, o długości ok. 12,5 km
  • odcinek Stróże-Jankowa w obrębie Pogórza Ciężkowickiego, o długości ok. 4,5 km.

Korytarz swobodnej migracji rzeki zostanie wyznaczony na podstawie historycznego zasięgu migracji koryta Białej Tarnowskiej, zasięgu terasy zalewowej, lokalizacji obiektów wymagających ochrony przeciwerozyjnej oraz oceny podatności brzegów rzeki na erozję. Tam, gdzie wyznaczony korytarz swobodnej migracji rzeki obejmie działki prywatne, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zwróci się do ich właścicieli z ofertą wykupu gruntów.

Efektem swobodnego kształtowania koryta rzeki i jego migracji w obrębie korytarza będzie:

  • ograniczenie kosztów przeciwerozyjnej zabudowy brzegów rzeki,
  • wzrost morfologicznego i hydraulicznego zróżnicowania rzeki, prowadzący do zwiększenia różnorodności siedlisk organizmów wodnych,
  • samoczynne odtwarzanie wczesnych stadiów sukcesyjnych roślinności nadrzecznej, które nie powstają w przypadku stabilizacji biegu cieku,
  • zwiększenie retencji wód powodziowych wskutek formowania nisko położonych terenów zalewowych w trakcie migracji cieku,
  • zmniejszenie zdolności transportowej rzeki i zwiększenie dostawy gruboziarnistego rumowiska z erodowanych brzegów, sprzyjające powstrzymaniu wcinania się rzeki i odtworzeniu aluwialnego dna koryta.