Usunięcie barier migracyjnych dla organizmów wodnych w Białej Tarnowskiej

Projekt udrożnienia korytarza ekologicznego Białej Tarnowskiej zakłada modernizację czterech progów wodnych w jej korycie, zlokalizowanych w miejscowościach Pleśna, Ciężkowice, Grybów i Kąclowa, w celu odtworzenie ciągłości ekologicznej koryta Białej Tarnowskiej w jej górnym i środkowym biegu.

Bariera w Pleśnej i Cieżkowicach

W ramach udrożnienia istniejącego jazu w Pleśnej i Cieżkowicach przewiduje się demontaż nieczynnych stalowych zamknięć klapowych oraz wszystkich urządzeń mechanicznych, a następnie wykonanie obniżenia w koronie stopnia i dobudowanie powyżej oraz poniżej przelewu stopnia przejścia dla ryb w formie kanału z poprzecznymi elementami spowalniającymi prędkość przepływu wody.

Bariera w Grybowie

Istniejący stopień zostanie przebudowany tworząc kaskadę czterech progów. Przelewy poszczególnych progów wykonane będą naprzemianlegle w formie asymetrycznych V-kształtnych obniżeń z prostokątną częścią dolną. Konstrukcja przelewów zapewnia możliwość migracji przy niskich poziomach wody zarówno gatunkom o dużych (łosoś) jak i małych (strzebla potokowa) wymiarach osobniczych.

Bariera w Kąclowej

Przewiduje się rozbiórkę zniszczonego stopnia a następnie jego odbudowę w formie kamiennej rampy
o łagodnym nachyleniu z głównym oraz dwoma bocznymi kanałami migracyjnymi. Środkowy (główny) kanał migracji będzie położony niżej w stosunku do bocznych, stanowiąc drogę migracji podczas niskich przepływów w korycie. Położone wyżej boczne kanały będą służyć migracji przy wyższych przepływach.

Realizacja powyższych inwestycji spowoduje poprawę warunków migracji dla 21 gatunków ryb występujących w Białej Tarnowskiej. Spośród tych gatunków, aż 15 gatunków wymaga do odbycia rozrodu i rozwoju stadiów młodocianych, podłoża kamienistego, kamienisto-żwirowego lub żwirowo-piaszczystego, czyli dostępu do potencjalnych miejsc tarliskowych położonych powyżej modernizowanych stopni.