Restytucja ciągłości populacji płazów w dolinie Białej Tarnowskiej

Jednym z cennych gatunków zwierząt występujących w dolinie Białej Tarnowskiej jest kumak górski Bombina variegata - niewielki płaz bezogonowy, przypominający wyglądem małą ropuszkę, z charakterystycznymi pomarańczowymi plamami na spodzie ciała. Zachodzący w ostatnich latach silny rozwój zabudowy, infrastruktury drogowej i rozprzestrzenianie się barier środowiskowych spowodowały postępujący spadek jego liczebności. Najgroźniejszym zjawiskiem zagrażającym występowaniu tego gatunku jest gwałtowny zanik niewielkich, ciepłych, okresowych zbiorników wodnych, w których gatunek ten przystępuje do rozrodu. Zmiany Występujące w krajobrazie powodują, że poszczególne populacje związane z tego rodzaju miejscami rozrodu, są coraz silniej izolowane, osobniki zamieszkujące je nie mogą się swobodnie rozprzestrzeniać i co najważniejsze, rekolonizować opustoszałych siedlisk.

Rolę korytarzy ekologicznych łączących poszczególne ostoje kumaka mogą pełnić doliny rzeczne - dolina Białej w naturalny sposób tworzy korytarz między dzikimi obszarami Beskidu Niskiego i cennymi przyrodniczo enklawami pogórzy (np. Pasmem Brzanki). Jego funkcjonowanie jest jednak uzależnione od występowania w dolinie odpowiednich miejsc rozrodu, które zostaną stworzone dla tego gatunku w ramach projektu