Rozpowszechanianie informacji o projekcie i informowanie społeczności o efektach projektu

Jest to zadanie komplementarne do działań w ramach zadania Zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach podejmowanych przez projekt. W związku z innowacyjnym podejściem projektu do tematu zarządzania rzeką oraz wzmacniania i odbudowy wybranych populacji zwierzęcych czy siedlisk roślinnych, nadrzędnym celem tego zadania jest rzetelne informowanie społeczności lokalnej o celach, działaniach, postępach oraz możliwościach współpracy w „Projekcie”. Rzetelne informowanie społeczności lokalnej prowadzące do akceptacji celów projektu będzie konieczne np. do pełnej realizacja zadań dotyczących korytarza swobodnej migracji oraz renaturyzacji lasów łęgowych, w ramach których planowane są wykupy terenów znajdujących się na obszarach zalewowych. Na potrzeby spotkań ze społecznością lokalną oraz innych konferencji organizowanych w ramach projektu sporządzone będą materiały informacyjno –promocyjnych np. broszury, czy postery opisujące założenia, cele oraz prace wykonane w ramach projektu.

Dodatkowym celem tego zadania jest oznaczenie inwestycji wykonych w ramach ,,Projektu np. przepławki na zmodernizowanych barierach migracyjnych.

Z materiałami promocyjno - informacyjnymi można zapoznać się w dziale PUBLIKACJE.