O projekcie

Doliny rzeczne to obszary występowania siedlisk wodnych, lądowych oraz siedlisk zależnych od wody, zasiedlanych przez ogromną liczbę gatunków zwierząt i roślin. Warunkiem istnienia tych gatunków oraz podstawą zachowania różnorodności biologicznej dolin rzecznych jest zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się rodzimych organizmów żywych w obrębie tych dolin.

Obszar Pogórza Karpackiego, charakteryzuje się wąskimi i gęsto zamieszkanymi dolinami rzecznymi, gdzie od wielu lat istnieje konflikt interesów pomiędzy potrzebami mieszkańców a szeroko rozumianą przyrodą. Dolina rzeki Białej Tarnowskiej jest doskonałym przykładem takiej sytuacji. W korycie Białej od źródeł do ujścia jest 14 różnego rodzaju budowli poprzecznych przegradzających historyczne szlaki migracji organizmów wodnych a w strefie nadbrzeżnej znajdują się liczne bariery (zabudowa komunalna, drogi, obszary pozbawione nadrzecznych siedlisk) utrudniające lub uniemożliwiające migracje organizmów lądowych, które są zależne od wody. Oddziaływania barier migracyjnych na populacje organizmów żywych powodują początkowo zaburzenia struktury wiekowej populacji a następnie stopniową redukcję jej liczebności, aż do całkowitego wymarcia. Oznacza to, że dla zachowania zagrożonych wymarciem gatunków nie wystarczy przywrócenie ciągłości korytarza ekologicznego. Należy dodatkowo odtworzyć niezbędne do życia siedliska oraz zwiększyć liczebność zagrożonych populacji zwierząt i roślin np. poprzez zarybienia, rekolonizację lub nasadzenia.

Przedstawione powyżej problemy doprowadziły do powstania projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”, realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wspólnie z Instytutem Ochrony Przyrody PAN i WWF Polska w latach 2010 - 2014. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt Projektu to 15 944 480,00 PLN (pierwotna kwota z umowy o dofinansowanie - 18 728 717,00), zaś kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 13 552 808,00 PLN (pierwotnie 15 919 409,45 PLN).

Projekt udrożnienia korytarza ekologicznego doliny rzeki Białej Tarnowskiej został zaplanowany jako kompleksowe działania w celu udrożnienia korytarza dla różnych grup zwierząt.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania: