Spotkanie sprawozdawcze za rok 2011

06-03-2012

W dniu 01.03.12 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbyło się spotkanie sprawozdawcze wykonawców Projektu, uczestniczyli w nim przedstawiciele RZGW Kraków, IOP PAN, WWF Polska.

Sprawozdanie z zadania 1 Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej i stworzenie warunków do jego funkcjonowania przedstawił dr hab. Bartłomiej Wyżga. Do tej pory wykonano badania ichtiofauny oraz bentosu, przeanalizowano historyczny zasięg migracji koryta rzeki, zinwentaryzowano nowe zabudowania w obszarze górnego biegu rzeki. Analizy te pozwoliły określić dwa odcinki typowane do utworzenia korytarza swobodnej migracji rzeki: Izby-Florynka, Stróże-Jankowa.

Sprawozdanie z zadania 2 i 8 renaturyzacja lasów i zarośli łęgowych oraz roślinności kamieńców rzeki Biała Tarnowska oraz usuwanie gatunków obcych przedstawił dr Wojciech Mróz. W zadaniach tych określono aktualny stan siedlisk roślinności łegowej oraz kamieńców. Wytypowano miejsca do przyszłych nasadzeń. Nasadzenia te będą poprzedzone pracami mającymi na celu usunięcie obcych gatunków inwazyjnych.

Sprawozdanie z zadania 3 przywrócenie integralności zasięgu populacji małży i rekolonizacja populacji w dorzeczu rzeki Białej Tarnowskiej przedstawiła dr Katarzyna Zając. Dotychczas dokonano analizy stanu populacji skójki w Białej Tarnowskiej, określono jej liczebność i występowanie. Wykonano badania genetyczne populacji z Białej Tarnowskiej oraz populacji z najbliższych geograficznie rzek karpackich. Badania te posłużą do wyboru osobników do założenia stada matecznego skójki. Najbliższa genetycznie populacji pochodzi z potoku Bieśnianka (dopływ Białej).

Sprawozdanie z zadania 4 restytucja ciągłości populacji płazów w dolinie Białej Tarnowskiej przedstawił dr hab. Tadeusz Zając. W trakcie 5 etapów realizacji tego zadania przebadano zasięg występowania oraz stan populacji kumaka górskiego. Stwierdzono, iż w dolinie Białej Tarnowskiej występują dwie główne populacje kumaka górskiego i kilka mniejszych. Dolina rzeki stanowi naturalny korytarz migracji tego gatunki, niemniej jednak na całej jej długości występują liczne odcinki, w których nie stwierdzono występowanie kumaków. W miejscach tych zostaną utworzone przystanki rozrodcze dla kumaków.

Sprawozdanie z zadań 11 reintrodukcja łososia w Białej Tarnowskiej oraz z zadań 19, 20 tj. zadań informacyjno – promocyjnych przedstawił Mateusz Przebięda. W roku 2011 określono ceny zakupu zaoczkowanej ikry łososia oraz ceny jej podchowu do stadium wylęgu nieżerującego. Wiosną na odcinku Śnietnica - Florynka wykonano analizę substratu dennego pod kątem tarła oraz podchowu wylęgu łososi. Stwierdzono, iż 90% tego odcinka rzeki posiada, co najmniej optymalne warunki do tego celu. W miesiącach letnich w trakcie wizji terenowej na przebadanym wcześniej odcinku stwierdzono liczne miejsca nielegalnej eksploatacji kruszywa oraz prowadzenia prac hydrotechniczne w korycie rzeki. Prace te były związane z naprawą szkód powodziowych z roku 2010. Kradzież żwiru oraz prace w korycie rzeki spowodowały zniszczenie 2/3 siedlisk dla wylęgu łososia. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji tego zadania w pierwotnej formie. W ramach zadań komunikacyjnych wyprodukowano materiały informacyjno - promocyjne m.in. broszurę, poster, symbol projektu, uruchomiono stronę www projektu, sporządzono raport roczny za ok. 2010, a także zorganizowano spotkanie informacyjno szkoleniowe.

Szczegółowy opis z prac wykonanych w projekcie w roku 2011 zostanie przedstawiony wkrótce w raporcie rocznym.