Konferencje kończące realizację projektu

17-09-2014

W dniach 3 września 2014 r. w Krakowie, w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 10 września br. w Warszawie, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Ilji Miecznikowa, odbyły się konferencje kończące realizację projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”.

Na konferencjach, otworzonych przez Małgorzatę Owsiany Dyrektora RZGW w Krakowie, zaprezentowane zostały szeroko zakrojone prace wykonane w ramach poszczególnych działań projektu, uzyskane efekty i doświadczenia zdobyte podczas 4,5 letniego okresu wdrażania projektu. W przerwach konferencji zorganizowane zostały sesje posterowe umożliwiające, w trakcie rozmów z wykonawcami, omówienie szczegółów zastosowanych rozwiązań.

W obydwu spotkaniach łącznie wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości w tym m.in. przedstawiciele Departamentu Funduszy Ekologicznych Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów wojewódzkich i terytorialnych oraz organizacji pozarządowych i świata nauki.

W dyskusjach, które odbywały się po sesjach posterowych podkreślano nowatorski charakter, interdyscyplinarność i szeroki zakres zrealizowanych w projekcie działań. Liczne pytania dotyczyły kontynuacji zaczętych prac, możliwości realizacji prośrodowiskowych projektów przywrócenia drożności ekologicznej koryta Białej Tarnowskiej, planów na przyszłość, a także możliwości implementacji doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu w innych dolinach rzecznych.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Zachęcamy do obejrzenia  fotorelacji z  konferencji w Krakowie i Warszawie